Vedtægter for Skive Svømmeklub Poseidon

 

§ 1 Klubbens navn er "Skive Svømmeklub Poseidon" Hjemsted for klubben er Skive, som ligger i Skive kommune. Klubben er stiftet 27 august 1953

 

Foreningen er tilsluttet Dansk Svømmeunion under Danmarks ldrætsforbund (DlF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Foreningen er ligeledes tilsluttet Skive ldrætssamvirke.

 

Bestyrelsen kan derudover bestemme om klubben også skal være medlem af andre organisationer som for eksempel DGl.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke svømmeidræt på det plan den enkelte ønsker, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til svømning. Det er endvidere foreningens formål at skabe et miljø for børn og voksne, der gennem leg

Fælles aktiviteter, undervisning, konkurrencer og prøver kan fremme interessen og kendskabet til svømning, samt øge medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse og betaling skal ske via klubbens foreningssystem på klubbens hjemmeside. Medlemmer under 18 år skal indmeldes i foreningssystemet af forældre eller værge. Alle medlemmer skal indmeldes og betaling skal ske ved opstart af ny sæson i klubben. Kan man ikke tilmelde via klubbens hjemmeside kan man rette henvendelse til klubbens kasserer og få hjælp til indmeldelse i klubben.

 

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse kan ske ved at rette skriftlig henvendelse til klubbens kasserer. Hvis man ikke har indmeldt sig til den nye sæson jævnfør § 4 senest ved sæsonstart ophører medlemskabet automatisk og man er hermed udmeldt af klubben.

 

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

 § 7 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine

medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

§ 8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside,

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, annonceres disse på klubbens hjemmeside sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle bestyrelsesmedlemmer samt aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Forældre eller værger til medlemmer under 14 år har stemmeret på vegne af deres børn med en stemme pr. barn, der er medlem af klubben. Man skal have været aktivt medlem i klubben i en måned for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 9 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1-) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand (i lige år)

7) Valg af kasserer (i ulige år)

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

9) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

11) Eventuelt

 

§ 10 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 16 og 17.afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem stemmeberettigede forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en an8ivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Underskriverne af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling forpligter sig til at møde til den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt mindst 80% af underskriverne ikke er til stede, aflyses den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 12 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består af 5-7 personer. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 dele af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 1-3 yderligere medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og de resterende bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Formand og kasserer skal vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og menige medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Der vælges hvert år 2 stedfortrædere, (suppleanter), til bestyrelsen. De indgår i henhold til det opnåede stemmetal som 1. og 2. stedfortræder. Stedfortrædere vælges for et år ad gangen.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 14 år samt forældre til medlemmer under 18 år og som har stemmeret, jf. § 8.

 

§ 13 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden udgangen af januar, afgive årsrapport for det foregående år til revisoren- Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 14 Revision

Kassereren har pligt til at føre et specifikt regnskab over indtægter og udgifter samt til at give bestyrelsen oplysninger om klubbens økonomiske stilling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december og afsluttes hvert år med status over klubbens aktiver og passiver. Status og regnskab skal indleveres til revision senest med udgangen af januar måned og i revideret stand forelægges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ret til, uden for sin egen kreds, at antage en lønnet forretningsfører. 

 

§ 15 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr. kræves underskrift af formand og kasserer i forening. 

Ligeledes skal lånoptagelse på over 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 16 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 17 opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemme berettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes

til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27.08.1953

 

Med rettelser vedtaget 30.10.1968                (ekstra ordinær generalforsamling.)

Med rettelser vedtaget 30.04.1969 

Med rettelser vedtaget 31.10.1973 

Med rettelser vedtaget 26.01.1978 

Med rettelser vedtaget 06.02.1979 

Med rettelser vedtaget 28.01.1980 

Med rettelser vedtaget 29.01.1990 

Med rettelser vedtaget 29.01.1091 

Med rettelser vedtaget 30.01.1993 

Med rettelser vedtaget 26.01.1998 

Med rettelser vedtaget 31.01.2000 

Med rettelser vedtaget 04.04.2001 

Med rettelser vedtaget 19.02.2002 

Med rettelser vedtaget 25.02.2003 

Med rettelser vedtaget 24.02.2020                (ekstra ordinær generalforsamling.)

Med rettelser vedtaget 15.03.2023

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram