VEDTÆGTER

FOR

SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON

STIFTET D. 27. AUGUST 1953

 

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1.       Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon".

Dens hjemsted er Skive.

 § 2.       Klubbens formål:

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At skabe et socialt miljø for børn og voksne, hvor de gennem leg, fællesaktiviteter, undervisning, konkurrence og prøver kan fremme interessen og kendskabet til svømning, livredning og det øvrige samfundsliv.

 

MEDLEMSKREDSEN:

 § 3.       Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Aktive medlemmer skal opfylde "Dansk Svømmeunion, under "Dansk Idræts Forbund" (DIF), og dermed underkastet disse forbunds love og bestemmelser.

Æresmedlemmer udnævnes efter bestyrelsens afgørelse. Æresmedlemmer er kontingentfri, men har samme rettigheder som aktive medlemmer.

 § 4.       Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til klubben.

 § 5.       Et medlem, der handler i strid med klubbens vedtægter eller ved sin optræden skader klubben, kan af bestyrelsen ekskluderes, når 2/3 af dens medlemmer stemmer derfor. Den pågældende skal dog først have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen.

 Et ekskluderet medlem kan forlange at få sin sag forelagt første kommende ordinære generalforsamling, ved hvilken medlemmet skal have adgang og lejlighed til at fremføre, hvad der måtte tjene til hans forsvar. Generalforsamlingens afgørelse, som træffes ved almindelig stemmeflerhed, er endelig og kan ikke indankes for anden myndighed..

 § 6.       Kontingentets størrelse samt regler for betalingsterminer m.v. fastsættes af bestyrelsen. Kun medlemskort med kvittering for betalt kontingent giver adgang til træningslokalet i den for hvert medlem fastsatte træningstid og kun i denne.

 

§ 7.       Udmeldelse skal ske senest 14 dage før en af bestyrelsen fastsat betalingstermin, og udmeldelsesbegæring bilagt medlemskort og sidst modtagne kvittering rettes skriftligt til klubbens kasserer. Såfremt denne bestemmelse ikke overholdes, er medlemmet pligtig til at betale det pågældende terminskontingent.

Kontingentrestance udover 1 måned efter forfaldsdatoen medfører udelukkelse, og genoptagelse kan ikke ske, før gælden er betalt, eller et af bestyrelsen fastsat genoptagelsesgebyr erlægges.

§ 8.       Ansvar for ulykker, der fremkommer under træning, stævner eller konkurrencer, påhviler det enkelte medlem selv og foreningen kan ikke drages til ansvar for skader der overgår medlemmer selv om disse er udtaget til at deltage i det arrangement under hvilke ulykken sker.

Ret dog henvendelse til foreningens bestyrelse da der er tegnet forskellige forsikringer der eventuelt kan dække opståede tilfælde.

 

GENERALFORSAMLINGEN:

§ 9.     

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1.       Valg af dirigent.

2.       Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3.       Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4.       Behandling af indkomne forslag i henhold til § 10.

5.       Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 15.

6.       Eventuelt.

 Generalforsamlingens afholdelse skal bekendtgøres senest 14 dage forud. Den skal bekendtgøres på klubbens hjemmeside og/eller ved opslag i svømmehallen.

 Til foranstående dagsorden kan bestyrelsen tilføje sådanne punkter, som er aktuelle til den pågældende generalforsamling.

 

§ 10.       Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal foreligge skriftligt og med fornøden motivering. Alle til behandling foreliggende forslag skal udtrykkelig nævnes i indvarslingen.

 

 

 § 11.     

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Herfra er dog undtaget den i § 21 nævnte bestemmelse. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

I alle øvrige anliggender træffes beslutningerne – bortset fra bestemmelserne i § 21 – ved simpel stemmeflerhed. Stemmeafgivningen foregår som regel ved håndsoprækning. Dog skal der stemmes skriftligt, når generalforsamlingens flertal ønsker det. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal altid være skriftligt.

Kravene for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen er:

1. at personen er medlem af Skive Svømmeklub Poseidon og har været medlem mindst 30 dage før generalforsamlingen.

2. at medlemmet er over 16 år.

3. at medlemmet fremmøder på generalforsamlingen.

4. at hvert fremmødt medlem kun kan afgive én stemme.

 Såfremt medlemmet er under 16 år kan stemmeretten varetages af en fremmødt forældre/værge, der ikke er medlem. Den fremmødte forældre/værge kan kun afgive én stemme – uanset hvor mange børn vedkommende repræsenterer.

 Valgbar er alle, som kan udøve stemmeret på generalforsamlingen. Den siddende bestyrelse kan desuden opstille ikke medlemmer til bestyrelsen. Disse personer er valgbare, såfremt de fremmøder på generalforsamlingen.

 En fremmødt, der bliver valgt til bestyrelsen bliver automatisk medlem af klubben og får stemmeret til at varetage klubbens interesser ved: bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, eksterne møder m.m., gældende indtil man ikke sidder i klubbens bestyrelse mere.

 

§ 12.       Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved indkaldelse med 14 dages varsel, dersom bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring herom.

 

Underskriverne af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling forpligter sig til at møde til den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt mindst 80 % af underskriverne ikke er tilstede, aflyses den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 13.       Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Dens afgørelser er endelige og kan ikke indankes for anden myndighed.

  

BESTYRELSEN:

 

§ 14.       Klubben ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter klubben.

 

§ 15.       Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og afgår skiftevis. I tilfælde, hvor hele bestyrelsen vælges samlet, afgår efter det første år de tre bestyrelsesmedlemmer, og efter det andet år, de øvrige fire.

Bestyrelsen beslutter selv rækkefølgen.

Bestyrelsen vælger, på det konstituerende bestyrelsesmøde, sin midte, såsom formand, næstformand, kasserer og sekretær.  Formanden og kassereren har ret til at tegne og underskrive for klubben.

Genvalg kan finde sted.

Der vælges hvert år 2 stedfortrædere, (suppleanter), til bestyrelsen. De indgår i henhold til det opnåede stemmetal som 1. og 2. stedfortræder.

Der vælges 2 revisorer til klubbens regnskab, én ad gangen for en periode af 2 år. Endvidere vælges hvert år en revisor-stedfortræder, (suppleant).

Bestyrelsen har ret til, uden for sin egen kreds, at antage en lønnet forretningsfører.

§ 16.       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formanden eller i hans fravær næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (evt. næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen er pligtig til at føre protokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre vigtige begivenheder inden for klubben.

§ 17.       Kassereren har pligt til at føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt til at give bestyrelsen oplysning om klubbens økonomiske stilling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december og afsluttes hvert år med status over klubbens aktiver og passiver. Status og regnskab skal indleveres til revision senest 14 dage før generalforsamlingen og i revideret stand forelægges denne.

§ 18.       Bestyrelsen kan blandt klubbens medlemmer nedsætte udvalg til at tage sig af særlige opgaver.

 

 

§ 19.       Bestyrelsens medlemmer er én for alle og alle for én ansvarlig for klubbens midler.

Til at forpligte klubben ved salg og pantsætning af fast ejendom, ved transport og kvittering på obligationer, aktier, pantebreve og andre værdipapirer samt stiftelse af gæld i øvrigt kræves således underskrift af den samlede bestyrelse.

 

KLUBBENS MIDLER:

 

§ 20.       Det pålægges bestyrelsen at forvalte klubbens midler på forsvarlig og mest frugtbringende måde.

 Det overlades til bestyrelsen at indkøbe de for klubbens trivsel nødvendige rekvisitter samt at bevilge de til undervisning, til leje af lokaler samt deltagelse i stævner, konkurrencer og andre aktiviteter nødvendige midler. De indkøbte rekvisitter optages i status til en i forhold til deres tilstand svarende værdi.

 

KLUBBENS OPLØSNING:

 

§ 21.       Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der kun er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 5/6 af disse stemmer for forslaget. (Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til antallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer).

 

Såfremt opløsning vedtages, skal klubbens ejendele realiseres, og det derved indkomne beløb sammen med evt. kassebeholdning tilfalde ”SIF” til anvendelse til fordel for idrætten i Skive.

 

 


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27.08.53

 

Med rettelser vedtaget 30.10.1968

Med rettelser vedtaget 30.04.1969 (ekstra ordinær generalforsamling.)

Med rettelser vedtaget 31.10.1973

Med rettelser vedtaget 26.01.1978

Med rettelser vedtaget 06.02.1979

Med rettelser vedtaget 28.01.1980

Med rettelser vedtaget 29.01.1990

Med rettelser vedtaget 29.01.1991

Med rettelser vedtaget 30.01.1993

Med rettelser vedtaget 26.01.1998

Med rettelser vedtaget 31.01.2000

Med rettelser vedtaget 04.04.2001 (ekstra ordinær generalforsamling.)

Med rettelser vedtaget 19.02.2002

Med rettelser vedtaget 25.02.2003

Med rettelser vedtaget 28.02.2011

 

 

Medlem af Dansk Svømmeunion samt SIF under DIF

 


 

Vores sponsorer